หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
โดย : admin
อ่าน : 938
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

บทสรุปสำหรับผูUบริหาร โรงเรียนศรีมโหสถ ตั้งอยู4ที่ เลขที่ ๒๑๗ หมู4 ๗ ถนนสุวินทวงศ>ตำบลโคกปDบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัด ปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ เปNดสอนตั้งแต4ชั้นมัธยมศึกษาปDที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปDที่ ๖ คณะผูUประเมินไดUตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดย มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้