ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุรีรัตน์ เพ็ชรกำจัด
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาวิชาสังคมศึกษาฯ