ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพันธุ์ทิพย์ เดชดี
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :217 หมู่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
Telephone :0-3727-696
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ