ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐวิชช์ สมใจ
ตำแหน่ง :ครู(พนักงานราชการ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :217 หมู่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
Telephone :0808488503
Email :max_it2011@hotmailcom
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาคอมพิวเตอร์