ชื่อ - นามสกุล :นายสุวิชชา พัฒนพิบูลย์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :217 หมู่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
Telephone :0-3727-696
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาวิชาสังคมศึกษาฯ