ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิชาภรณ์ จิตรกุล
ตำแหน่ง :ครู(พนักงานราชการ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :217 หมู่ 7 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
Telephone :0-3727-696
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาคณิตศาสตร์